Rejestracja łodzi

Biuro czynne: wtorek i czwartek w godz.: 11:00 - 16:00

Od 01.01.2017 do 31.01.2017 r. - biuro nieczynne.

tel/fax 91 462 36 24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst ujednolicony Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 857 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu rejestracji statków używanych

wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz.U. z 2013 r. poz. 749);

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają statki o długości kadłuba powyżej 12 m albo o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW.

Statki o napędzie poniżej 15 kW mogą być wpisane do rejestru na wniosek właściciela.

Statki używane do połowu ryb o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie

zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.).

Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez armatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju, albo wwozu statku do kraju, jeśli statek został zakupiony za granicą.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć następujące dokumenty:

- wypełniony "Wniosek o wpis do rejestru";

- dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku (np: faktura, umowa kupna - sprzedaży, umowa zamiany,

umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);

- dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem lub

współwłaścicielem;

- dla statku budowanego systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego;

- dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokości 60 PLN.

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy Warszawa

Niezbędne jest również przedłożenie:

- jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna - dokument tożsamości: dowód osobisty, a w przypadku osoby nieposiadającej

obywatelstwa polskiego i numeru pesel - numer paszportu. W przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą

dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie

numeru REGON;

- jeżeli właścicielem jest osoba prawna - wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób

upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (odpis a Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kserokopia dokumentu

nadanie numeru REGON.

Dokumenty sporządzone w języku obcym - tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Do dokumentu rejestracyjnego wydawane są tablice rejestracyjne do umieszczenia na obydwu burtach kadłuba powyżej linii wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212 poz. 2072).

- dowód wpłaty za tablice rejestracyjne w wysokości 60 PLN

Nr konta: 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 Bank Millennium S.A. Warszawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 1006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm):

- statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej

właściwy dla portu macierzystego statku. Wydanie świadectwa poprzedzone jest przeglądem technicznym przeprowadzanym przez

inspektora nadzoru technicznego upoważnionego przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;

- statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. jachty śródlądowe) bez napędu mechanicznego lub o napędzie

mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW oraz używane do połowu ryb o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW

są zwolnione z obowiązku przeglądów technicznych.

Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego należy dołączyć:

- wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze,

- dokument potwierdzający zmianę danych,

- oryginał poprzednio wydanego dokumentu rejestracyjnego,

- potwierdzenie wpłaty za dokonanie wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego w wysokości 30 PLN

(Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy Warszawa).

Dokumenty sporządzone w języku obcym - tłumaczone na język polski prze tłumacza przysięgłego.

Do wniosku o wydanie duplikatu/odpisu z rejestru statków należy dołączyć:

- wniosek o wydanie duplikatu/odpisu z rejestru,

- potwierdzenie wpłaty 15 PLN (Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy Warszawa).

Do wniosku o wykreślenie z rejestru statków należy dołączyć:

- wniosek o wykreślenie z rejestru,

- dokument potwierdzający podstawę wykreślenia z rejestru,

- oryginał dokumentu rejestracyjnego,

- potwierdzenie wpłaty 15 PLN (Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy Warszawa).

Dokumenty sporządzone w języku obcym - tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Sprawy związane z rejestracją statków sportowo rekreacyjnych może załatwić właściciel statku lub osoba upoważniona.

 

Przeglądy techniczne

Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu technicznego w szczególności w zakresie:

- budowy i elementów konstrukcyjnych,

- prawidłowości zamontowania napędu,

- właściwości manewrowych i zachowania stateczności,

- sprawności działania wszystkich urządzeń i instalacji.

CERTYFIKAT dobrowolny, wystawiany na życzenie właściciela, dla statku od 2,5 do 24 metrów długości w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kW - na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PZMWiNW z dnia 24 października 2007 r. z uwzględnieniem postanowień art. 27, pkt. 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późn. zm.

CERTYFIKAT obowiązkowy, dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, niezbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.

Podstawą prawną do wystawiania CERTYFIKATU stanu technicznego jest umowa zawarta w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych, zawartej na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

z późn. zm.

Certyfikat stanu technicznego dobrowolny i obowiązkowy - jest niezbędny także do:

- ubezpieczenia statku,

- dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa,

oraz informują o:

- obowiązkowym wyposażeniu statku,

- dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru,

- dopuszczalnej liczbie osób,

- przystosowaniu do holowania obiektów nawodnych i powietrznych.

Do CERTYFIKATU dołączone są dwie wodoodporne nalepki do umieszczenia na burtach przed numerem rejestracyjnym statku, informujące o polskiej przynależności statku i o terminie ważności certyfikatu oraz mała nalepka identyfikacyjna (o tym samym numerze) do naklejenia w miejscu wiadomym tylko właścicielowi.

CERTYFIKATY są wystawiane na okres od 2 do 5 lat - w zależności od stanu technicznego i wieku statku.