Zachodniopomorskiego  Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego


Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: 
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego – w skrócie ZOZMWiNW.

§2

Terenem działania ZOZMWiNW   jest obszar województwa zachodniopomorskiego. 


§3

Siedzibą ZOZMWiNW  jest miasto Szczecin. 

§4

ZOZMiNW posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany  zgodnie z obowiązującym przepisami.

§5

1.    ZOZMWiNW  opiera swoją działalność na aktywności społecznej klubów oraz społecznej pracy działaczy .
2.    Do prowadzenia swoich spraw ZOZMWiNW może zatrudniać pracowników.

§6

ZOZMWiNW może posiadać sztandar, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci i wyróżniających  znaków  graficznych.

§7

ZOZMWiNW działa zgodnie z ustawą  Prawo o stowarzyszeniach oraz  Ustawą o Kulturze fizycznej a także innymi obowiązującymi aktami prawnymi.Rozdział II

Cele i środki działania


§8

Celem ZOZMWiNW jest:
1.    popularyzacja i rozpowszechnianie turystyki motorowodnej, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego  oraz  innych sportów  motorowodnych  
2.    podnoszenie poziomu sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego, turystyki motorowodnej 
3.    organizowanie i nadzorowanie szkoleń na stopnie motorowodne i uprawnień związanych ze sportami motorowodnymi, narciarstwem wodnym i lotniarstwem wodnym
4.    organizowanie zawodów i imprez w zakresie sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego i innych sportów motorowodnych    
5.    propagowanie znajomości i konieczności przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach i na terenie obiektów przywodnych   ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
6.    prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzenia zainteresowania problemami gospodarki wodnej – śródlądowej i morskiej
7.    upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i czynne wspieranie działań podjętych w tej dziedzinie przez instytucje rządowe, samorządowe i społeczne
8.    wspieranie działalności klubów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych i turystycznych 
9.    reprezentowanie spraw motorowodnych, narciarstwa wodnego. Lotniarstwa wodnego na terenie działania w kraju i w kontaktach zagranicznych

§9

ZOZMWiNW realizuje swoje cele poprzez:
1.    zrzeszanie klubów, stowarzyszeń i spółek sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w zakresie sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego jak również rekreacji i turystyki wodnej    
2.    kontrolę przestrzegania regulaminów i przepisów określających zasady uprawiania sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego  opracowanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego  ( zwany dalej PZMWiNW ) oraz ZOZMWiNW 
3.    organizowanie lub powierzanie organizacji zawodów w sportach motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego 
4.    ustalanie, zatwierdzanie składów ekip reprezentujących  ZOZMWiNW w zawodach krajowych i zagranicznych 
5.    prowadzenie działalności szkoleniowej w szczególności w zakresie stopni motorowodnych i licencji motorowodnych, szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy sportów sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego
6.    wnioskowanie nadania klas sportowych i licencji  zawodnikom, odpowiednich stopni i klas trenerom i instruktorom 
7.    czuwanie nad należytym poziomem etycznym uczestników sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego
8.    koordynowanie na terenie swojej działalności zasad dotyczących zmiany barw klubowych przez zawodników.
9.    rozwijanie działalności informacyjno- popularyzatorskiej w dziedzinie sportów i turystyki motorowodnej w szczególności poprzez współpracę z mediami
10.    opiniowanie zamierzeń w zakresie budowy obiektów oraz produkcji sprzętu   dla potrzeb sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego na terenie swojej działalności 
11.    sprawowanie nadzoru  oraz koordynowanie  działalności klubów
12.    prowadzenie ewidencji klubów  
13.    rozstrzyganie sporów powstałych na terenie działania ZOZMWiNW
14.    współpracę z odpowiednimi organami administracji państwowej i samorządowej a także z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa na akwenach  terenu działania ZOZMWiNW   
15.    stosowanie innych środków działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli okażą się  niezbędne dla realizacji celów i zadań statutowych  ZOZMWiNW

§10

1.    ZOZMWiNW może prowadzić działalność gospodarczą.
2.    Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów  ROZDZIAŁ III

Członkowie ZOZMWiNW


§11

1.    Członkowie ZOZMWiNW dzielą się na:

1.    zwyczajnych
2.    wspierających
3.    honorowych

2.    Członkami zwyczajnymi  ZOZMWiNW są :

1.    kluby motorowodne, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego
2.    sportowe spółki akcyjne
3.    uczniowskie  kluby sportowe 
4.    inne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego i rekreacji

3.    Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które uznają cele ZOZMWiNW. Członek wspierający będący osoba prawną działa poprzez swojego przedstawiciela będącego osoba fizyczną.
4.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego, turystyki motorowodnej lub szkoleń w tym zakresie 

Prawa i obowiązki członków


§12


Członek zwyczajny ma prawo do:

1.    czynnego wyboru władz ZOZMWiNW poprzez swoich delegatów, delegaci posiadają bierne prawo wyborcze.
2.    zgłaszania postulatów i wniosków do władz ZOZMWiNW 
3.    brania udziału w kierowaniu interesującymi go dziedzinami działania ZOZMWiNW poprzez udział w naradach oraz pracę w komisjach.
4.    wybierania delegatów na Krajowy Zjazd PZMWiNW.
5.    organizowania i uczestniczenia w imprezach sportowych i turystycznych, krajowych i międzynarodowych oraz  w szkoleniach prowadzonych przez ZOZMWiNW, inne Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego ( zwane dalej OZMWiNW)  oraz PZMWiNW.
6.    używania odznak organizacyjnych. 

§13


Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1.    czynnego udziału w realizacji zadań statutowych ZOZMWiNW.
2.    Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PZMWiNW oraz ZOZMWiNW a także innych przepisów obowiązujących w sportach i turystyce motorowodnej, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego, propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej.
3.    Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w ZOZMWiNW. 
4.    dbania o dobre imię organizacji.

§14


Członek wspierający ma prawo do:

1.    zgłaszania postulatów i wniosków do władz ZOZMWiNW
2.    używania odznak organizacyjnych
3.    czynnego uczestnictwa w życiu organizacji 


§15


Członek wspierający zobowiązany jest do:

1.    udzielania wsparcia ZOZMWiNW oraz wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy
2.    przestrzegania obowiązującego statutu, uchwał i regulaminów PZMWiNW  oraz ZOZMWiNW
3.    dbania o dobre imię organizacji §16


Członek honorowy ma prawo do:

1.    udziału w posiedzeniach organów ZOZMWiNW z głosem doradczym
2.    używania odznak organizacyjnych 
3.    czynnego uczestnictwa w życiu organizacji 
4.    członek honorowy jest zwolniony z wnoszenia składek, opłat i innych świadczeń na rzecz ZOZMWiNW 

§17


Członek honorowy zobowiązany jest do:

1.    przestrzegania obowiązującego statutu, uchwał i regulaminów PZMWiNW  oraz ZOZMWiNW
2.    dbania o dobre imię organizacji 
 

Nabywanie i utrata członkostwa


§18


Nabycie członkostwa: 


Nabycie członkostwa w ZOZMWiNW następuje na pisemną prośbę zainteresowanego uchwałą zarządu  podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu zarządu. 


§191.  Członkostwo ustaje w przypadku:

1.    Wystąpienia członka z ZOZMWiNW  zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu 
2.    Skreślenia z listy członków ZOZMWiNW . Skreślenie z listy członków następuje w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych ZOZMWiNW. 
3.    Wykluczenia członka z ZOZMWiNW.  Wykluczenie członka następuje gdy w sposób istotny naruszył obowiązujące przepisy prawne,  statut, uchwały, regulaminy  bądź postanowienia  ZOZMWiNW .
4.    Rozwiązania organizacji będącej członkiem ZOZMWiNW 
5.    Rozwiązania ZOZMWiNW     
2.  Skreślenie z listy członków i wykluczenie członka z ZOZMWiNW następuje  uchwałą  zarządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu zarządu. 


Nagrody i kary


§20


1.    Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań ZOZMWiNW członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1.    Odznakę honorowa 
2.    Dyplom
3.    Pochwałę na piśmie 
4.    Nagrodę rzeczową lub pieniężną

2.    Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa Zarząd ZOZMWiNW 


§21


1.    Za działalność naruszająca postanowienia niniejszego statutu, uchwał władz związku lub działalność na szkodę  organizacji ZOZMWiNW  może nakładać na członków następujące kary:

1.    Karę pieniężną 
2.    Upomnienie
3.    Naganę 
4.    Naganę z ostrzeżeniem
5.    Zawieszenie za okres do 2 lat w prawach członka ZOZMWiNW

2.    Zasady i tryb nakładania kar oraz odwołań od nich określa Zarząd ZOZMWiNW 

Rozdział IV

Władze ZOZMWiNW


§22


1.    Władzami ZOZMWiNW są:

1.    Okręgowy Zjazd Delegatów 
2.    Zarząd  ZOZMWiNW 
3.    Komisja Rewizyjna

2.    Kadencja władz trwa 4 lata
3.    Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Okręgowego Zjazdu Delegatów 
4.    Jeżeli statut nie stanowi inaczej – wszystkie uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania 
5.    W przypadku ustąpienia członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji  odpowiednio Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej  przysługuje prawo dokooptowania nowego członka w miejsce ustępującego spośród mandatariuszy kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu władz pochodzących z wyboru. Okręgowy Zajazd Delegatów


§23


1.    Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższa władzą ZOZMWiNW i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2.    Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd ZOZMWiNW raz na 4 lata 

3.    Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest :

1.    z inicjatywy Zarządu Głównego  PZMWiNW 
2.    Z inicjatywy  Zarządu ZOZMWiNW 
3.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej
4.    Na wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych 

przez Zarząd ZOZMWiNW w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 


§24


Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

1.    Uchwalanie kierunków działalności  ZOZMWiNW 
2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz ZOZMWiNW 
3.    Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi ZOZMWiNW  na wniosek Komisji Rewizyjnej 
4.    Wybór Zarządu ZOZMWiNW i Komisji Rewizyjnej
5.    Uchwalenie zmian statutu 
6.    Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Okręgowym Zjeździe Delegatów  przez uczestników i władze ZOZMWiNW 
7.    Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 
8.    uchwalanie wysokości składek członkowskich
9.    podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania się  ZOZMWiNW i przeznaczenia jego majątku 


§25


1.  W  Zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów udział biorą 

1.    z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych ZOZMWiNW wybrani według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd ZOZMWiNW
2.    z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, członkowie władz związku o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście 
3.    Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów  zachowują mandat na okres trwania kadencji 
 
2.  W  Zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1.    Przedstawiciele władz zwierzchnich
2.    Zasłużeni działacze  sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego 
3.    Mistrzowie sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego
4.    Osoby zaproszone przez Zarząd ZOZMWiNW 

3.  W Nadzwyczajnym Zjeździe Okręgowym Delegatów  biorą udział delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Zjazd Okręgowy Delegatów.


§26


Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów ( zwyczajnego i nadzwyczajnego )  zapadają większością głosów przy obecności ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.


§27


O terminie, miejscu i porządku obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów zawiadamia się delegatów w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zjazdu.Zarząd  ZOZMWiNW§28

Zarząd:

1.    Zarząd  składa się od 9 do 15 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów 
2.    Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborach na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Delegatów . 
3.    Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż dwukrotnie w ciągu roku
4.    Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia zarządu.


§29

Prezydium zarządu :

1.    Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5-7 osób w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, członków prezydium
2.    Prezydium kieruje działalnością ZOZMWiNW w okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu
3.    Zakres działania i uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd ZOZMWiNW
4.    Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał
5.    Uchwały prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu prezydium, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia  Prezydium Zarządu.


§ 30


Do zakresu działania i obowiązków zarządu należy:


1.    Realizacja uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów 
2.    Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Okręgowych Zjazdów Delegatów 
3.    Kierowanie całokształtem działalności  ZOZMWiNW 
4.    Uchwalenie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych ZOZMWiNW
5.    Zarządzanie majątkiem i funduszami ZOZMWiNW
6.    Reprezentowanie ZOZMWiNW
7.    Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami  ZOZMWiNW
8.    Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających do ZOZMWiNW
9.    Podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członka 
10.    Opiniowanie statutów i regulaminów i koordynowanie  całokształtu działalności członków zwyczajnych
11.    Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz ustalanie ich regulaminów 
12.    Uchwalenie regulaminu działania Prezydium Zarządu oraz dokonywanie oceny jego pracy
13.    podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz ZOZMWiNW 


§31


Do reprezentowania ZOZMWiNW  upoważnionych jest 2 członków zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes  Komisja Rewizyjna§32


Komisja Rewizyjna składa się  od 5 do 7 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów  w tym z  przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego. §33


Do zakresu  działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Kontrola całokształtu działalności ZOZMWiNW ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2.    Informowanie Zarządu ZOZMWiNW o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków i żądanie wyjaśnień w zakresie stwierdzonych uchybień 
3.    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu oraz  Nadzwyczajnego  Okręgowego Zjazdu Delegatów  
4.    zwołanie Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów w razie bezczynności w tym zakresie zarządu ZOZMWiNW
5.    Współpraca z Komisją  Rewizyjnymi  PZMWiNW 
6.    Składanie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności i stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi 
7.    Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Okręgowy Zjazd Delegatów 

§34


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu, prezydium zarządu i w komisjach problemowych z głosem doradczym.

§351.    członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz związku

2.    członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być członkami komisji problemowych Rozdział V

Majątek i fundusze ZOZMWiNW §361.    Majątek związku stanowią:

1.    Ruchomości 
2.    Nieruchomości
3.    Składki członkowskie, opłaty wpisowe
4.    Darowizny, spadki, i zapisy 
5.    subwencje, dotacje 
6.    dochody z ofiarności publicznej 
7.    dochody z majątku stowarzyszenia 
8.    wpływy z działalności statutowej
9.    odsetki, dochody z kapitału 

2.    ZOZMWiNW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
3.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje zarząd
4.    Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes lub wiceprezes.Rozdział VI

Zmiana statutu, rozwiązanie ZOZMWiNW§37


1.    Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się ZOZMWiNW podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów większością  co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania

2.    Uchwała o rozwiązaniu ZOZMWiNW określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.